Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2024

26/06/2024  365 lượt xem tin 

Nội dung tóm tắt [Ẩn]

  Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2024:

  1. Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 04. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  2. Chương trình họp: 01. Nội dung và chương trình dự kiến ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty CP thủy điện Cấm Sơn
  3. Quyết định triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2024: 02. QĐ Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  4. Quy định về thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ: 03. QUY ĐỊNH về thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP thủy điện Cấm Sơn
  5. Giấy uỷ quyền: 05. Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP thủy điện Cấm Sơn
  6. Tờ trình quy chế tổ chức và làm việc ĐH: 06. Tờ trình quy chế tổ chức và làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  7. BC HĐQT về KQ SXKD 2023 va KH 2024: 07. BC HĐQT, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch 2024
  8. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023: 08. Tờ trình phê duyệt BCTC năm 2023
  9. Báo cáo của Ban KS năm 2023: 09. BC của BKS năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS
  10. Tờ trình thù lao HĐQT và Ban KS năm 2024: 10. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2024
  11. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023: 11. Tờ trình chi cổ tức năm 2023
  12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024: 12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
  13. Tờ trình Chủ  tịch HĐQT kiêm giám đốc: 13. Tờ trình vv Chủ tịch kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành
  14. Tờ trình phương  án xử lý cổ phiếu quỹ và thặng dư vốn cổ phần : 14. TTờ trình phương án xử lý cổ phiếu quỹ và thặng dư vốn cổ phần
  15. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công  ty: 15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
  16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS: 16. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu mới thành viên HĐQT, BKS
  17. Tờ trình thông qua quy chế bầu bổ sung thay thế HĐQT và BKS: 17. Tờ trình thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT,BKS
  18. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: 17.1 Đơn đề cử, ứng cử HĐQT
  19. Đơn đề cử ứng cử thành  viên BKS : 17.2 Đơn đề cử, ứng cử BKS
  20. Thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 25/6/2024: 18. Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  21. Dự thảo Biên bản  họp ĐHĐCĐ: Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  22. Dự thảo  Nghị quyết ĐHĐCĐ: Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  Tag: